Cited by CrossRef (1)

  1. Eiji Karashima, Mitsuyoshi Takahara, Koji Hozawa, Yasutaka Yamauchi, Kenji Suzuki, Nobuhiro Suematsu, Yusuke Miyashita, Soichiro Enomoto, Hideo Tokuyama, Naotaka Murata, Kazuki Haraguchi, Yoshimitsu Soga. Three-Year Clinical Outcomes of the Innova™ Self-Expanding Nitinol Stent for the Treatment of Femoropopliteal Lesions. Cardiovasc Intervent Radiol 2021;44:1722
    https://doi.org/10.1007/s00270-021-02960-9